Algemene voorwaarden

1.

Elke commerciële relatie welke TS Isolatie aangaat wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met eventueel bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in offertes en/of andere schriftelijke stukken van TS Isolatie, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. De algemene voorwaarden van TS Isolatie primeren steeds op de algemene voorwaarden van de klant.

Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst overhandigd aan de klant. Deze voorwaarden worden geacht welbewust gelezen, goedgekeurd en aanvaard te zijn bij de ondertekening / bevestiging door de klant van de offerte, bestelbon of overeenkomst. De verstrekte diensten, werkzaamheden en te leveren goederen / materialen worden duidelijk omschreven in de offerte, bestelbon of overeenkomst.

2.

Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot 1 maand. Een bestelling wordt slechts definitief na bevestiging van de bestelling door TS Isolatie. Eveneens een begin van uitvoering door TS Isolatie geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud geschiedt.

TS Isolatie behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld in geval van overmacht of bij uitputting van een voorraad.

3.

In de offerte worden de prijzen aangerekend per “vermoedelijke hoeveelheid”. De uiteindelijke prijs kan slechts definitief vastgesteld worden na definitieve opmeting van de oppervlakte door TS Isolatie, de gemiddelde dikte van het gevraagde product en eventuele meerwerken.

4.

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + c (I/i)}

waarbij:
P = de nieuwe prijs
p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1)
I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

Partijen verklaren terzake bovendien dat de imprevisieleer zoals verwoord in artikel 5.74 BW uitgesloten wordt.

5.

Iedere opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. De leveringsdatum kan door TS Isolatie o.m. worden uitgesteld indien een leverancier van TS Isolatie nog niet met de productie gestart is, als de goederen / materialen niet voorradig zijn of omwille van weersomstandigheden.

Overschrijding van een termijn kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.
De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. TS Isolatie brengt informatief de klant schriftelijk op de hoogte in geval van een vertraag in de levering en / of uitvoering.

6.

Meerwerken / bijkomende werken / wijzigende werken zullen tevens aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal TS Isolatie de klant hierover tevoren inlichten. Meerwerken / bijkomende werken / wijzigende werken geven echter steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen, dan wel de prijzen gebruikelijk in de sector, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de klant vereist is. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve dus afstand van artikel 1793 oud BW.

In ieder geval worden eventuele meerwerken bewezen door hun loutere uitvoering en worden deze nooit geacht inbegrepen te zijn in de initiële offerte / prijszetting.

7.

TS Isolatie kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering en/of levering van bestelde materialen nadat een eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet betaling van een voorschot geeft TS Isolatie het recht de werken onbepaald uit te stellen.

8.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft TS Isolatie te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
Het is TS Isolatie eveneens toegestaan op de werven materialen en/of toebehoren te leveren, desgevallend afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn en geenszins de wezenlijke kenmerken van het materiaal of toebehoren betreffen.

9.

Indien de werken van dergelijke omvang zijn dat een verzekeringspolis ABR kan afgesloten worden, is de klant verplicht dergelijke verzekering af te sluiten,

eveneens in voordeel van TS Isolatie, waarbij elke vorm van verhaal op TS Isolatie wordt uitgesloten.

10.

De klant verbindt er zich toe om ter plaatse aanwezig te zijn bij de opstart van de werf en om tijdens de uitvoering van de werken dagelijks telefonisch bereikbaar te zijn.

11.

De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en dat de werf volledig opgeruimd en netjes is. De klant neemt alle initiatieven zodat TS

Isolatie haar werkzaamheden totaal vrij en zonder belemmeringen kan uitvoeren, van bij opstart tot aan de beëindiging ervan. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd.

De werf dient door de klant op eigen kosten te worden voorzien van elektriciteit en water binnen een straal van 50 meter.
Zowel voor de levering van de materialen als voor de uitvoering van de werken dient de werf goed bereikbaar te zijn.

TS Isolatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, afsluitingen, putten of andere zaken wanneer de werf niet goed bereikbaar is. TS Isolatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging van andere materialen op de werf indien deze niet voldoende zijn gesignaleerd (door bijvoorbeeld paaltjes, een markeerlint, etc.).

De klant dient tevens een parkeermogelijkheid van minstens 20 meter lang en 3 meter breed per vrachtwagen te voorzien naast de werf.
Indien deze parkeermogelijkheid niet beschikbaar is, dan dient de klant de nodige vergunningen aan te vragen bij de bevoegde overheid voor het parkeren van één of meerdere vrachtwagens op de openbare weg. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn integraal ten laste van de klant .

Het aanvragen en plaatsen van de nodige signalisatie is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant.
Indien TS Isolatie op de werf toekomt en er geen parkeermogelijkheid is voor de vrachtwagen(s), dan is de klant volgende vergoedingen (excl. btw) verschuldigd aan TS Isolatie: machinestilstand: € 100,- / u; arbeiders: € 55,- / u per persoon, kilometervergoeding: € 1,50 per km heen en terug van en naar de maatschappelijke zetel van TS Isolatie.

Deze kosten worden mee in rekening gebracht op de eindfactuur.
De klant zorgt voor zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De klant verwijdert vooraf kabels, leidingen en andere obstakels welke tot realisatie van de werkzaamheden van TS Isolatie hinderlijk kunnen zijn.
Op de werf dienen de nodige trappen en goede ladders voorzien te zijn opdat TS Isolatie alle plaatsen waar werken uitgevoerd moeten worden, vlot en veilig kan bereiken.
De klant moet op voorhand alle leidingen en kabels controleren op lekken en breuken.

12.

De gebouwen waar PUR gespoten moet worden, dienen wind- en regendicht te zijn. Het glas dient geplaatst te zijn of alle raamopeningen moeten zijn dichtgemaakt door de klant door bijvoorbeeld houten panelen of plastiekfolie.
Bij werken met vloeibare materialen dienen alle gaten en trapgaten dichtgemaakt te zijn zodat deze vloeibare materialen niet kunnen doorlekken of overlopen naar andere ruimtes.

TS Isolatie is in geen geval verantwoordelijk voor schade die hieruit zou voortvloeien. Doorboringen of gaten moeten dicht gesmeerd zijn zodat er geen schade aan het gebouw of de inboedel kan ontstaan. Als er een risico bestaat dat onderliggende bouwdelen beschadigd zouden kunnen worden door doorsijpeling van de mortel, dan moet de klant een PE-folie plaatsen ter bescherming van zijn goederen.
De klant moet bekisting rond trapgaten, kelderopeningen, doorgangen en afvoerputten plaatsen zodat het wegvloeien van de isolerende mortel voorkomen wordt.
Voor de plaatsing van cementgebonden isolatie of akoestische isolatie op rol dient de draagvloer volledig ontruimd en borstelschoon te zijn en minstens 5°C te bedragen. Voor PUR dient de draagvloer gestofzuigd, droog, vetvrij en minimum 7°C te zijn. Stofzuigen is noodzakelijk om een goede hechting te bekomen tussen de isolatie en de draagvloer.
De klant is voor dit alles verantwoordelijk.
Indien bij aankomst op de werf het gebouw niet klaar is voor uitvoering conform het voorgaande, dan is de klant volgende vergoedingen (excl. btw) verschuldigd aan TS Isolatie: machinestilstand: € 100,- / u; arbeiders: € 55,- / u per persoon, kilometervergoeding: € 1,50 per km heen en terug van en naar de maatschappelijke zetel van TS Isolatie

13.

Indien er vloerverwarming geplaatst wordt op de isolatiesystemen, dan dient de klant steeds over de volledige vloeroppervlakte PE-folie te voorzien.
De leidingen dienen met lange tackers van 6 cm en maximum om de 50 cm bevestigd te worden in de isolatie teneinde te voorkomen dat er bij de plaatsing van de dekvloer ((vloei)chape of beton) leidingen loskomen.

14.

De klant verbindt er zich toe om de nodige maatregelen te treffen opdat vroegtijdige betreding of overbelasting van de isolatie verhinderd wordt.
Cementgebonden isolatie mag gedurende minimaal 4 dagen na plaatsing niet betreden worden.

Gespoten PUR mag na enkele uren, mits voldoende verluchting, betreden worden. Chape of andere afwerking mogen ten vroegste 48 uur na het spuiten van de PUR worden aangebracht.
Chape mag ten vroegste 1 week na plaatsing betreden worden.

TS Isolatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer er na beëindiging van haar werken op een onvakkundige wijze wordt omgegaan met deze uitgevoerde werken.

15.

De klant aanvaardt dat TS Isolatie haar gebruikte materialen (inclusief chapedarmen) mag reinigen op de werf.
Indien een machine ter plaatse niet gereinigd kan worden, dan is de klant een vergoeding van € 150,- (excl. btw) verschuldigd aan TS Isolatie voor de reinigingskosten.

16.

Alle geleverde goederen / materialen / toebehoren blijven eigendom van TS Isolatie tot op het ogenblik van de integrale betaling, inclusief eventuele openstaande intresten of kosten. TS Isolatie kan bij niet-betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen / materialen / toebehoren terug komen laten ophalen.

Vanaf de effectieve leveringsdatum van de goederen / materialen / toebehoren tot de overdracht van eigendom van de goederen aan de klant, zoals beschreven in deze clausule van eigendomsvoorbehoud, moet de klant er op eigen kosten voor zorgen dat ze veilig bewaard worden en draagt hij alle risico's en aansprakelijkheden in alle gevallen. Bijgevolg verbindt de klant zich er toe om de goederen, zolang de prijs en bijhorende bedragen niet volledig betaald zijn, niet te veranderen of van de hand te doen door ze in onderpand te geven of andere gelijkaardige rechten of garanties over de goederen toe te staan. De klant verbindt zich er integendeel toe om er constant voor te zorgen dat de goederen duidelijk identificeerbaar zijn als eigendom van TS Isolatie.

In geval van een tekortkoming in het tijdig betalen van één factuur kunnen alle goederen die in het bezit van de klant zijn en waarvan de prijs nog niet volledig werd betaald, door TS Isolatie in beslag worden genomen voor rekening en op risico van de klant. Goederen die de klant nog steeds in zijn bezit heeft, zullen geacht worden deze te zijn waarvoor de betaling nog open staat. Eventuele doorverkoop van de goederen door de klant voordat de totale prijs en bijhorende bedragen volledig werden betaald, zal leiden tot de automatische overdracht aan TS Isolatie van de vorderingen en rechten van de klant naar aanleiding van de voornoemde verkoop.

In geval van faillissement of gerechtelijk reorganisatie of vereffening van de klant kunnen de goederen of, in geval van een doorverkoop, de prijs en bijhorende bedragen, door TS Isolatie opgeëist worden overeenkomstig de toepasselijke wetten en voorschriften.

17.

TS Isolatie heeft het recht om van de klant garanties voor betaling te eisen voordat er goederen worden geleverd of prestaties worden verricht, inclusief het recht om een bestelling of opdracht te annuleren of te beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:

-  procedure van faillissement, reorganisatieplan met schuldeisers (zowel in der minnen als door een rechtbank beslist), en/of andere zaken die wijzen op een insolvabiliteit van de klant;

-  het niet naleven van de betaaldata;

-  geschil van welke aard ook tussen TS Isolatie en de klant.

18. Alle ontwerpen en realisaties blijven het artistieke eigendom van TS Isolatie en mogen niet zonder akkoord geproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel of gedeeltelijk.

19. De klant dient de geleverde goederen / uitgevoerde werken onmiddellijk bij ontvangst / onmiddellijk na uitvoering na te kijken. De klant dient na te gaan of de geleverde goederen / uitgevoerde werken overeenstemmen met wat is overeengekomen.
Behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, wordt er overeengekomen dat bij gebrek aan gemotiveerde bemerkingen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de uitvoering, de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering / uitvoering duidelijk zijn moeten TS Isolatie binnen de 8 dagen aangetekend gemeld worden, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
TS Isolatie is gedurende twee jaar na aanvaarding aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1972 en 2270 oud BW. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van TS Isolatie moet het gebrek door de klant schriftelijk worden meegedeeld aan TS Isolatie binnen de 2 maanden van de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze wordt ingesteld binnen een termijn van 6 maanden nadat de klant kennis heeft gekregen of had moeten hebben van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandeling met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem. De waarborg voor verborgen gebreken kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht onderhoud, wijziging door de klant, (de)montage of reparatie door een derde persoon. Indien de artikelen inzake artikel 1641 e.v. oud BW aan de orde zouden zijn kan TS Isolatie op deze basis aangesproken worden gedurende eenzelfde termijn van twee jaar vanaf levering van de betreffende goederen. De korte termijn conform artikel 1648 BW wordt bepaald op 6 maanden. Dit evenwel zonder enige afbreuk te doen aan de geldende consumentenwetgeving terzake in de mate de klant als consument dient gekwalificeerd. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de klant schriftelijk worden meegedeeld aan TS Isolatie binnen de 2 maanden na de ontdekking ervan of van de dag waarop het bekend had moeten zijn.

20.

Schadeaanspraken naar TS Isolatie toe zijn steeds beperkt tot:

  • het bedrag waarvoor TS Isolatie verzekeringsdekking geniet, desgevallend dekking vanuit de ABR-polis zoals verplicht af te sluiten door de klant;
  • aanspraken op vervanging door gelijkaardige materialen danwel gelijkwaardige heruitvoering, aan te beleveren door TS Isolatie;
  • de effectieve contractswaarde van het betreffende onderdeel of deeluitvoering, met uitsluiting van alle ander schade.

TS Isolatie is nooit aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte, materiële of immateriële schade die de klant of een derde lijdt m.b.t. of voortvloeiend uit een met TS Isolatie aangegane overeenkomst, een door TS Isolatie (of diens aangestelde / onderaannemers) begane lichte, tekortkoming of verzuim, een door TS Isolatie geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij de klant of de derde kan aantonen dat de schade te wijten is aan opzet, bedrog of zware fout in hoofde van TS Isolatie.

TS Isolatie is nooit in solidum aansprakelijk met andere bouwpartners voor alles wat niet onder toepassing van artikel 1792 – 2270 oud BW valt.

Indien de klant herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elk recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies.

21.

TS Isolatie kan nooit aansprakelijkheid dragen op grond van artikel 544 oud BW , artikel 3.101 nieuw BW.
Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt TS Isolatie geen enkele verantwoordelijkheid wat deze vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade of boetes vallen integraal ten laste van de klant. TS Isolatie kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken op stedenbouwkundige- of milieuwetgeving.
De klant dient TS Isolatie voor bovenstaande steeds integraal te vrijwaren.

22.

TS Isolatie staat in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde goed en dit voor een termijn zoals door de fabrikant aangegeven. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur voorleggen. Deze garantie geldt niet indien de klant tegenover TS Isolatie in gebreke is, de klant de geleverde goederen zelf of door derden heeft laten repareren of bewerken, de geleverde artikelen door de klant aan abnormale weersomstandigheden zijn blootgesteld en / of in strijd met de gebruiksaanwijzing.

23.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van TS Isolatie betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum.
Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege een intrest conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100,-.

Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft TS Isolatie het onvoorwaardelijke recht alle bestellingen stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leveringstermijnen.

Het opschorten van bestellingen kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van TS Isolatie de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van TS Isolatie de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

24.

Hiernavolgend artikel is enkel van toepassing indien de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel XIX.2, § 1 WER, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die als volgt berekend wordt:

a) € 20,- als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,- is;
b) € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en 500,- als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en €

500,- is;
c) € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven

€ 500,- met een maximum van € 2.000,- als het verschuldigde saldo hoger

dan € 500,- is.
Tevens zijn in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel XIX.2, § 1 WER intresten verschuldigd overeenkomstig art. 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Deze intresten beginnen te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste betalingsherinnering aan de klant werd verzonden.
Indien TS Isolatie bedragen verschuldigd is aan de klant, gelden soortgelijke schadebedingen en intresten.
Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft TS Isolatie het onvoorwaardelijke recht alle bestellingen / prestaties stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leveringstermijnen / uitvoeringstermijnen.

25.

De klant heeft het recht om bij toepassing van artikel 1794 oud BW de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door TS Isolatie geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair bepaald wordt op 30% van de totale contractprijs excl. btw. TS Isolatie behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderingen indien daartoe aanleiding bestaat.

26.

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit contract, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan.
Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden worden alleszin als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, lockdown, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswegen, fouten of vertragingen te wijten aan derden, stockagebreuk als gevolg van voornoemde voorbeelden van overmacht.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort en zal de andere partij hiervan spoedig schriftelijk worden ingelicht. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan één maand zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

27.

De eventuele nietigheid van één van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

28.

Alleen het vredegerecht van het kanton Zandhoven en/of de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.
Het Belgisch recht is van toepassing.

Copyright 2024
© TS Isolatie. Alle rechten voorbehouden.